The Healthy Air Company
Zoeken
Winkelmandje
Categorieën

Algemene voorwaarden 

Op al onze offertes, opdrachten en leveringen zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing. Een exemplaar wordt met onze offertes meegezonden en kunnen u deze indien gewenst geheel kosteloos toesturen. Onze algemene voorwaarden zijn uitgegeven door Koninklijke Metaalunie  (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als  METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. © Koninklijke Metaalunie. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Algemene betaling en leveringscondities 

Prijzen 

Al onze prijzen zijn netto in Euro, exclusief BTW. 

Betalingscondities 

Online betaling bij bestelling of volgens overeengekomen afspraken. Levering op rekening is onder voorwaarde van goedkeuring door onze afdeling debiteurenmanagement. Indien op uw verzoek de aflevering wordt uitgesteld behouden wij ons het recht voor om op de overeengekomen leverdatum datum toch te factureren. 

Levering 

Levering binnen Nederland, mits per verharde weg bereikbaar en uitgezonderd de Waddeneilanden. Verzendkosten;

 • Bijdrage pakket € 15,00 per stuk.
 • Bijdrage pallet € 75,00 per stuk. 
 • Verzendkosten van producten met andere afmeting worden altijd vooraf aangeboden.
 • Spoed leveringskosten van externe vervoerders voor spoed- en/of tijdsleveringen worden doorberekend. 

Verpakking 

Inclusief verpakking volgens Air-Transfer standaard. Het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmateriaal is de verantwoordelijkheid van de klant. 

Garantie 

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een periode van 12  maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.
 • Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.
 • Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.
 • Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het  bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor  eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 
 • Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden. 
 • Voor rekening van opdrachtgever komen: a. alle transport- of verzendkosten; b. kosten voor demontage en montage; c. reis- en verblijfkosten en reisuren. 
 • Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

Uitgesloten van garantie 

a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

 • normale slijtage; 
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen. 

b. Geen garantie wordt gegeven op: 

 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 • het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; 
 • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 
 • bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 

Klachtplicht 

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd. 

Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de  betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd. 

Intellectueel eigendom 

Alle op deze internet site vermelde informatie zoals, tekeningen, technische specificaties,  afbeeldingen, modellen, etc, behoren tot het intellectueel eigendom van Air-Transfer BV. Geen enkele informatie op deze site mag door derden worden gekopieerd en gebruikt zonder schriftelijk toestemming van Air-Transfer BV.

Zie onze metaalunievoorwaarden voor alle bepalingen.